Bedrijfsgegevens:
Adres: Valkenierslaan 74, 4834CJ Breda
Website: www.kellynoten.com
KVKnummer: 58099735
BTWnummer: NL002197864B22

Artikel 1: Algemeen
1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Consument: Opdrachtgever die een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
Opdracht: de werkzaamheden die Opdrachtgever door middel van de Overeenkomst aan Opdrachtnemer heeft opgedragen.
Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan Kelly Noten | Fotografie Opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.
Opdrachtnemer: Kelly Noten | Fotografie gevestigd te Breda.
Overeenkomst: de overeenkomst van Opdracht, waarbij Opdrachtnemer zich jegens Opdrachtgever verbindt om de Opdracht te verrichten.
Vergoeding: de vergoeding waar Opdrachtnemer op grond van de Overeenkomst recht op heeft. Werken: alle voortbrengselen in meest ruime zin voortvloeiende uit de Opdracht.

Artikel 2: Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere Overeenkomst met Opdrachtnemer, indien en voor zover partijen in de Overeenkomst hiervan niet uitdrukkelijk en schriftelijk zijn afgeweken. Afwijking van de algemene voorwaarden kan slechts schriftelijk geschieden.
2.2 De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn niet slechts gemaakt ten behoeve van Opdrachtnemer, maar ook ten behoeve van personen die voor Opdrachtnemer werkzaam zijn, respectievelijk alle personen die bij de uitvoering door Opdrachtnemer van de Opdracht zijn ingeschakeld, respectievelijk alle personen voor wier handelen of nalaten Opdrachtnemer aansprakelijk zou kunnen zijn.
2.3 Algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitdrukkelijk niet van toepassing. De Overeenkomst treedt in de plaats van eerder gemaakte afspraken of andere Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.
2.4 Indien enige bepaling deel uitmakend van deze algemene voorwaarden of van de Overeenkomst nietig zou zijn of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen zoveel mogelijk in stand en zal het betreffende beding in overleg worden vervangen voor een bepaling dat de strekking van de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk benadert.
2.5 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden !naar de geest"#van deze bepalingen. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
2.6 Indien Opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Opdrachtnemer in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de algemene voorwaarden te verlangen.
2.7 Indien sprake is van twee of meer Opdrachtgevers, is iedere Opdrachtgever hoofdelijk gebonden om de Overeenkomst na te komen. 2.8 Indien een of meerdere bepalingen van de algemene voorwaarden in strijd zijn met het toepasselijke consumentenrecht, dienen deze bepalingen voor niet geschreven te worden gehouden en gelden de wettelijke bepalingen voor zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer.

Artikel 3: Offertes, aanbiedingen
3.1 Het enkel uitbrengen van een al dan niet met offerte aangeduide prijsopgave of soortgelijke mededeling verplicht Opdrachtnemer niet tot het sluiten van een Overeenkomst met Opdrachtgever.
3.2 Opdrachtnemer kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.3 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele heffingen en/of (on)kosten, tenzij uit de offerte of aanbieding anders blijkt.

Artikel 4: Uitvoering van de Opdracht
4.1 Indien niet expliciet anders overeengekomen leidt de Overeenkomst tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatsverbintenis. Opdrachtnemer verplicht zich opdrachten naar vermogen (beste weten en kunnen) uit te voeren. Bij het uitvoeren van een Opdracht verplicht Opdrachtnemer zich om op zorgvuldige wijze om te gaan met de belangen van Opdrachtgever.
4.2 Het staat Opdrachtnemer vrij de Opdracht onder zijn verantwoordelijkheid door de door hem ingeschakelde derden te laten uitvoeren.
4.3 Opdrachtnemer zal bij de uitvoering van de Opdracht en bij de selectie van door haar in te schakelen andere personen de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.
4.4 De uitvoering en duur van de Opdracht kan worden beï$vloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie van Opdrachtgever, de medewerking van derden, ongeval, technische storing, ziekte, het weer of andere omstandigheden waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen. De termijnen waarbinnen de Opdracht dient te zijn afgerond zijn derhalve slechts te beschouwen als fatale termijnen in de zin van Boek 6 BW, indien dit uitdrukkelijk en schriftelijk tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is overeengekomen.
4.5 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig en juist aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig of juist aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de Opdracht op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
4.6 Opdrachtgever staat tegenover Opdrachtnemer in voor de juistheid van verstrekte gegevens. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid en / of onvolledigheid voor Opdrachtnemer kenbaar was voorafgaand aan de uitvoering van de Opdracht.
4.7 Bij een Opdracht ter zake van een onroerende zaak wordt vermelding van de oppervlakte of andere afmetingen en aanduidingen zal de branchebrede meetinstructie worden gevolgd. De vermelding van de oppervlakte of andere afmetingen en aanduidingen zijn het resultaat hiervan en zijn derhalve als indicatie bedoeld, zonder dat hiervoor door Opdrachtnemer een garantie wordt afgegeven dat de oppervlakte of andere afmetingen en aanduidingen exact zijn. Wel zal Opdrachtnemer zorg besteden aan een zo getrouw mogelijke weergave van de werkelijkheid.
4.8 Indien door Opdrachtnemer of door Opdrachtnemer ingeschakelde derden in het kader van de Opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
4.9 Opdrachtgever draagt zorg voor het toegankelijk en representatief zijn van de locatie waar de Opdracht betrekking op heeft, alsmede het beschikbaar zijn van de redelijkerwijs voor de uitvoering van de Opdracht noodzakelijke faciliteiten op die locatie.
4.10 Indien de Werken een plattegrond/meetrapport/foto/visual/video betreffen, zullen deze uitsluitend digitaal worden geleverd in de vorm van een JPEG-bestand in een door Opdrachtnemer gekozen kwaliteit, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
4.11Bestanden die reeds aan Opdrachtgever zijn verzonden, worden op verzoek van Opdrachtgever eenmalig door Opdrachtnemer kosteloos opnieuw verzonden, indien het verzoek binnen zes maanden na totstandkoming van de Overeenkomst is ontvangen door Opdrachtnemer.

Artikel 5: Prijs
5.1 Alle opgegeven prijzen zijn in Euro"s en exclusief omzetbelasting (BTW) en andere door de overheid opgelegde heffingen alsmede exclusief eventuele in het kader van de Opdracht te maken kosten, zoals onder meer reis-, verzend- en administratiekosten, tenzij uit de Overeenkomst anders volgt.
5.2 Opdrachtnemer heeft het recht om betaling van een voorschotnota te eisen alvorens met de werkzaamheden aan te vangen. Een voorschotnota aan een Consument zal nooit meer dan 50% van de Vergoeding bedragen.

Artikel 6: Betalingstermijn
6.1 Opdrachtgever dient de prijs en de overige krachtens de Overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen.
6.2 Bij niet tijdige betaling binnen de overeengekomen termijn is Opdrachtgever in verzuim, zonder dat ingebrekestelling door Opdrachtnemer is vereist. Indien Opdrachtgever Consument is, dan geldt de wet.
6.3 Indien Opdrachtgever in verzuim is ter zake van de betalingsverplichting, heeft Opdrachtnemer het recht vanaf dat moment wettelijke handelsrente in rekening te brengen tot aan de dag van algehele voldoening, zonder dat nadere sommatie of ingebrekestelling vereist is, een en ander onverminderd de overige rechten van Opdrachtnemer. Voorts is Opdrachtgever gehouden tot volledige vergoeding van zowel de buitengerechtelijke- als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen alle kosten van Opdrachtnemer, de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus indien de factuur, inclusief eventuele verhoging(en) niet binnen 2 maanden na oorspronkelijke factuurdatum is voldaan. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van de hoofdsom, zulks met een minimum van EUR 200,00 exclusief BTW. Indien Opdrachtgever Consument is, dan geldt de wet.
6.4 Bij niet tijdige betaling is Opdrachtnemer onmiddellijk gerechtigd uitvoering van de Overeenkomst en enige andere Overeenkomst op te schorten zonder dat zulks tot enige schadeplichtigheid van Opdrachtnemer kan leiden.
6.5 Indien een factuur van Opdrachtnemer niet akkoord is - om welke reden dan ook - dient Opdrachtgever dit binnen 14 dagen na factuurdatum schriftelijk mede te delen aan Opdrachtnemer. Deze termijn is een vervaltermijn. Na het verstrijken van deze termijn is het volledige factuurbedrag opeisbaar verschuldigd. Het recht van Opdrachtgever op opschorting, verrekening en/of korting wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 7: Intellectuele eigendom
7.1 Het auteursrecht op de Werken berust bij Opdrachtnemer.
7.2 Toestemming voor gebruik van de Werken door Opdrachtgever wordt uitsluitend schriftelijk en voorafgaand aan het gebruik verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door Opdrachtnemer is omschreven in de offerte, de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur.
7.3 Indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat deze nimmer meer omvat dan het recht tot éénmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de Overeenkomst conform het begrip van Opdrachtnemer, hebben bedoeld.
7.4 Exclusieve exploitatie moet altijd expliciet schriftelijk overeen worden gekomen en valt niet onder het in artikel 7.3 genoemde exploitatierecht.
7.5 Het is Opdrachtgever niet toegestaan het in dit artikel omschreven exploitatierecht over te dragen aan derden behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is Opdrachtgever niet bevoegd om sublicenties te verlenen aan derden.
7.6 Opdrachtnemer is te allen tijde bevoegd de Werken te verveelvoudigen, openbaren of exploiteren, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, in enige vorm of op welke wijze dan ook, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
7.7 Indien voor het bepaalde in artikel 7.6 toestemming van derden is vereist vanwege de privacy-wetgeving, kunnen de betrokken derde bezwaar maken. Opdrachtnemer wordt algeheel en onvoorwaardelijk door Opdrachtgever gevrijwaard voor alle aanspraken die derden jegens Opdrachtnemer geldend kunnen maken.
7.8 In het geval Opdrachtgever in verzuim is in de voldoening van zijn verplichtingen, is Opdrachtgever verplicht alle reeds aan hem ter beschikking gestelde Werken te retourneren aan Opdrachtnemer dan wel te vernietigen, naar keuze van Opdrachtnemer. 7.9 Opdrachtnemer is te allen tijde bevoegd op de Werken een naamsvermelding en/of copyrightvermelding (© Kelly Noten | Fotografie) zichtbaar te laten voor een ieder die de Werken aanschouwt.
7.10 De Werken die digitale bestanden betreffen, worden door Opdrachtnemer tot zes maanden na voltooiing van de Opdracht bewaard, waarna Opdrachtnemer gerechtigd is de Werken te (laten) vernietigen.
7.11 Elk gebruik van de Werken dat niet is overeengekomen en/of iedere inbreuk op de aan Opdrachtnemer toekomende persoonlijkheidsrechten ex artikel 25 Auteurswet, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht en/of het persoonlijkheidsrecht van Opdrachtnemer. Bij inbreuk komt Opdrachtnemer een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de Vergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

Artikel 8: Aansprakelijkheid
8.1 Tekortkomingen van Opdrachtnemer in de nakoming van de Overeenkomst dienen binnen een redelijke termijn schriftelijk te worden gemeld aan Opdrachtnemer, nadat de tekortkoming is ontdekt of ontdekt had kunnen worden. De rechtsvordering uit hoofde van een toerekenbare tekortkoming is niet ontvankelijk, indien deze wordt ingesteld na verloop van één jaar na voltooiing van de Opdracht. Indien in een Overeenkomst meer dan één Opdracht is opgedragen, dan moet iedere Opdracht op zichzelf worden beschouwd voor de toepassing van dit artikel.
8.2 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij Opdrachtnemer vóór uitvoering van de Opdracht daarmee bekend was en Opdrachtnemer Opdrachtgever niet heeft gewaarschuwd danwel sprake is van opzet of grove schuld.
8.3 Opdrachtnemer is jegens Opdrachtgever aansprakelijk voor zijn toerekenbare tekortkoming. Voor zover nakoming niet reeds blijvend onmogelijk is, vindt dit lid slechts toepassing met inachtneming van de wettelijke regeling van verzuim van de schuldenaar. Maakt Opdrachtnemer bij de vervulling van de opdracht gebruik van een andere persoon, dan is Opdrachtnemer op gelijke wijze aansprakelijk als voor zijn eigen tekortkomingen met inachtneming van het bepaalde in dit artikel.
8.4 In geval van een toerekenbare tekortkoming is Opdrachtnemer uitsluitend aansprakelijk voor vergoeding van de directe schade. Tot de directe schade behoren in geen geval: bedrijfsschade, schade van derden, productieverlies, omzet- en/of winstderving, waardevermindering van producten evenmin als de kosten die met de uitvoering van de Opdracht gemoeid zouden zijn als de opdracht van de aanvang af goed zou zijn uitgevoerd.
8.5 Opdrachtgever is verplicht, tenzij zulks in verband met de omstandigheden niet van hem kan worden gevergd, in goed overleg Opdrachtnemer de gelegenheid te geven binnen een redelijke termijn voor diens rekening tekortkomingen, waarvoor Opdrachtnemer aansprakelijk is, te herstellen of de uit die tekortkomingen voortvloeiende schade te beperken of op te heffen onverminderd de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor schade ten gevolge van de tekortkomingen.
8.6 Onverminderd het in dit artikel bepaalde is Opdrachtnemer indien de Opdracht (mede) betrekking heeft op een inmeting, de bepaling van afmetingen en/of inhoud van een onroerende zaak alleen aansprakelijk voor schaden die niet zouden worden gedekt door een beroepsaansprakelijkheidsverzekering of een vergelijkbare verzekering van Opdrachtgever, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van Opdrachtnemer.
8.7 De vorderingen van Opdrachtgever uit hoofde van toerekenbare tekortkoming op Opdrachtnemer kunnen niet worden gecedeerd of goederenrechteljik worden overgedragen. De mogelijkheid tot subrogatie en/of regres ten aanzien van vorderingen van Opdrachtgever uit hoofde van toerekenbare tekortkoming op Opdrachtnemer wordt uitgesloten.
8.8 Een op grond van dit artikel bepaalde schadevergoeding is niet van toepassing voor zover deze schadevergoeding in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is.
8.9 Indien Opdrachtnemer aansprakelijk is, dan is de omvang van de maximaal betalen schadevergoeding beperkt tot maximaal de Vergoeding voortvloeiende uit de Overeenkomst.Indien er meer dan één Opdracht door middel van de Overeenkomst is opgedragen, dan is de omvang van de maximaal te betalen schadevergoeding beperkt tot dat deel van de Vergoeding dat betrekking heeft op de Opdracht waaruit de schade is voortgevloeid.

Artikel 9: Beëindiging van de Overeenkomst
9.1 Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer heeft het recht de Overeenkomst door schriftelijke opzegging te doen eindigen. Indien Opdrachtgever een Overeenkomst opzegt en de opzegging is korter dan 24 uur voorafgaand aan de uitvoering van de Opdracht door Opdrachtnemer ontvangen, dan is Opdrachtgever aan Opdrachtnemer 50% van de Vergoeding verschuldigd, tenzij in de Overeenkomst afwijkende afspraken zijn gemaakt.
9.2 Indien Opdrachtgever de Overeenkomst opzegt, is Opdrachtgever verplicht om de aantoonbaar door Opdrachtnemer gemaakte kosten aan Opdrachtnemer te voldoen, naast de annuleringskosten.
9.3 Op een verzoek tot wijziging van de Opdracht van datum en tijdstip of een no show (de fotograaf of een andere ingeschakelde (hulp)persoon kan door omstandigheden ter plaatse - de situatie is onwerkbaar, bijvoorbeeld wanneer niemand aanwezig is of ruimtes waarop de Opdracht betrekking heeft onbegaanbaar zijn c.q. Opdrachtnemer haar werk niet kan verrichten, is het bepaalde in artikel 10.1 van overeenkomstige toepassing.
9.4 Nadat een Opdracht in uitvoering is en/of Opdrachtnemer heeft een externe derde reeds opdracht gegeven voor het verrichten van werkzaamheden (bijvoorbeeld bij de creatie van een artist impression/visual) is bij opzegging de volledige Vergoeding verschuldigd. Een Opdracht die is gepland op een maandag kunnen niet in het voorafgaande weekend worden opgezegd.
9.5 Opzegging van de Overeenkomst door Opdrachtgever ontslaat Opdrachtnemer van de verplichting tot verdere uitvoering van de Opdracht.

Artikel 10: Overige bepalingen
10.1 In geval een beding in deze voorwaarden nietig mocht zijn dan wel vernietigd mocht worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van toepassing. Aan het nietige dan wel vernietigde beding komt dan een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, waarop een beroep kan worden gedaan.
10.2 Opdrachtnemer registreert persoonlijke en zakelijke gegevens van Opdrachtgever die voor de Overeenkomst en de uitvoering van de Opdracht noodzakelijk zijn en mag deze hiervoor gebruiken. Opdrachtgever geeft gelijktijdig met het sluiten van de Overeenkomst toestemming dat Opdrachtgever persoonsgegevens verwerkt en indien Opdrachtnemer voor de Opdracht derden inschakelt, dat persoonsgegevens aan betreffende derden verstrekt. Opdrachtnemer sluit aansprakelijkheid met betrekking tot (de verwerking van) de persoonsgegevens en/of de terbeschikkingstelling aan derden uit, tenzij van de zijde van Opdrachtnemer sprake is van opzet of grove schuld.
10.3 De Algemene voorwaarden van Opdrachtnemer kunnen ook worden opgemaakt in andere talen dan het Nederlands. Als er verschil van mening bestaat over de inhoud of de strekking van deze voorwaarden, zal de Nederlandse tekst bindend zijn.
10.4 Op de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
10.5 Uitsluitend de rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda, is in eerste aanleg bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen. Indien Opdrachtgever Consument is, dan geldt de wet.

Versie 15-03-2023